Tietosuoja ja juridiset ilmoitukset

Tämä verkkosivusto (artus.fi) ei käytä evästeitä, eikä tallenna ulkoisia käyttäjätietoja yhtä poikkeusta lukuunottamatta. Laitteiden IP osoitteet kerätään yhdeksi vuorokaudeksi yhteydenottolomakkeen väärinkäytön rajoittamiseksi. Toistuva väärinkäyttö voi pidentää säilyttämisen kestoa.

Yhteydenottokanava (yhteydenotto.artus.fi) välittää annetut tiedot kolmannen osapuolen tarjoamaan sähköpostilaatikkoon ns. päästä päähän salattuna, mistä Artus Ky:n henkilökunta käsittelee tiedot rekisteriselosteen mukaisesti. Yhteydenottolomakkeen kautta kerättyjä suoria tietoja ei säilytetä, mikäli asiakassuhdetta ei synny. Yhteydenottokanavaan pätee palveluntarjoajan Tutao GmbH tietosuojalauseke.  Tutao GmbH noudattaa Euroopan unionin GDPR tietosuoja-asetusta ja oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta käsittelevää direktiiviä. Palveluntarjoaja ei pääse käsiksi tietoihin, mitä tämän yhteydenottokanavan kautta annetaan.

Rekisteriseloste (henkilötietolaki 10 §)

Asianajotoimiston yleinen toiminta vaatii rekisterin ylläpitämistä.

1. Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Artus Ky
Käyntiosoite 1: Postipolku 4, Salla
Käyntiosoite 2: Koskikatu 25 A, Rovaniemi
Postiosoite: Naruskantie 262, 98960 Naruska
Sähköpostiosoite: juha.saari@artus.fi
Puhelinnumero: AA Juha Saari 040 821 6542
Kotisivujen verkko-osoite: www.artus.fi

2. Rekisterin nimi

2.1. Asianajotoimiston asiakasrekisteri

Asianajotoimiston asiakasrekisteri, sisältää seuraavat osarekisterit:

 • Rekisteri asiakasvaroista
 • Sähköpostiohjelman osoitteisto sähköpostikirjeenvaihtoa varten

2.2 Julkisen kaupanvahvistajan päiväkirja

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

3.1 Asianajotoimiston asiakasrekisteri

Toimeksiantojen hoidon järjestäminen, suunnittelu ja toteutus, sekä toi-
menpiteiden kohdistaminen kuhunkin toimeksiantoon.

Mahdollisten esteellisyyksien selvittäminen toimeksiantoa vastaanotet-
taessa.

Asiakasrekisteritietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka
sille on määrätty, ellei laissa ole toisin säädetty.

3.2 Julkisen kaupanvahvistajan päiväkirja

Lain kaupanvahvistajista mukaan vahvistetuista kiinteistönluovutuksista
on pidettävä päiväkirjaa. Kaupanvahvistajan on liitettävä vahvistamas-
taan luovutuksesta päiväkirjaan luovutuskirjan tallekappale, sen liitteet
ja kaupanvahvistajan ilmoitus.

4. Rekisterin tietosisältö

4.1 Asianajotoimiston asiakasrekisteri

 • Asianajotoimiston nykyiset ja entiset asiakkaat.
 • Asiakkaan nimi ja yhteystiedot.
 • Tarvittaessa henkilötunnus.
 • Yhteisöasiakkaan yhteyshenkilö.
 • Suoritetut toimenpiteet.
 • Laskutustiedot.
 • Toimeksiannon asiasisältö oikeudellisen luokituksen mukaisesti.
 • Asiakkaiden vastapuolet

4.2 Julkisen kaupanvahvistajan päiväkirja

 • luovutuksen osapuolet ja heidän yhteystietonsa;
 • luovutuksen kohde;
 • luovutuksen laji;
 • luovutuksen ehdot;
 • luovutuksen arvoon vaikuttavat tekijät.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kertyy rekisterinpitäjän omasta toiminnasta, viranomaisten yllä-
pitämistä rekistereistä, sekä rekisteröitäviltä / rekisteröidyiltä itseltään.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

6.1 Asianajotoimiston asiakasrekisteri

Asiakasrekisteritietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eikä satunnaisesti
kenellekään, eikä mitään tarkoitusta varten, ellei laki sitä edellytä.

6.2 Julkisen kaupanvahvistajan päiväkirja

Kaupanvahvistajan päiväkirja on julkinen. Kaupanvahvistajan tai päivä-
kirjaa säilyttävän viranomaisen on pyynnöstä annettava päiväkirjasta tie-
toja ja asiakirjojen jäljennöksiä. Päiväkirjaan sisältyvää henkilötunnusta
ei saa tarpeettomasti luovuttaa.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei sirretä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Niitä ei saa luovuttaa si-
vullisille ilman asiakkaan suostumusta tai nimenomaista lainsäännöstä.
Asiakastietoja voivat ainoastaan käyttää toimeksiannon toteutukseen
osallistuvat. Rekisteripitäjän johtohenkilöt päättävät organisatorisista
ratkaisuista ja antavat käyttöoikeudet työntekijöille asiakasrekisteritie-
toihin siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellytettävät.

A. Fyysinen aineisto

Asiakaskansiot ovat rekisterin mukaisessa järjestyksessä henkilökunnan
jatkuvan silmälläpidon alaisina ja muuna kun työaikana asianmukaisesti
lukituissa tiloissa.

B. Digitaalinen aineisto

Digitaalisia asiakasrekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsit-
telyn avulla.
Tietokoneella olevia tietoja, jotka ovat salattuja, käytetään käyttäjätun-
nuksilla tai salasanoilla, ja monivaiheisella tunnistuksella, mikäli mahdollista.

Ulkoisella palvelimella olevien tietojen fyysinen tietoturva on turvattu
mm. seuraavilla menetelmillä:

 • Lukitut laitekaapit
 • Murtosuojaus- ja hälytysjärjestelmä
 • Kulunvalvonta, kameravalvonta ja vartiointipalvelut

Myös palvelintilasta vastaava henkilöstö on sitoutunut noudattamaan
tarkkoja vaitiolo- ja turvallisuussäädöksiä. Tietoliikenne on suojattu vähintään TSL-suojauksella, joka sisältää sekä tietoliikenteen salauksen
että osapuolien autentikoinnin.

Palvelimen tietoturva on varmistettu fyysisen- ja tietoliikennetason li-
säksi myös sovellustason tietoturvahyökkäyksiä vastaan pitämällä ohjelmiston ajantasalla, ja käyttämällä yleisiä menetelmiä hyökkäysrajapinnan minimoimiseksi.

9. Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

 1. oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (i) käsittelyn tarkoitukset; (ii) kyseessä olevat henkilötietoryhmät; (iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; (iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; (v) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; (vi) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; (vii) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot (GDPR 15 art.). Nämä kuvatut perustiedot (i)–(vii) annetaan rekisteröidylle henkilölle tällä lomakkeella;
 2. oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7 art.);
 3. oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin (GDPR 16 art.);
 4. oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);
 5. oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet (GDPR 18 art.);
 6. oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);
 7. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.).

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Tekijänoikeushuomautus

Kaikki tämän verkkosivun sisältämät tiedot, mukaan lukien teksti, kuvat, ääni, video ja lähdekoodi, ovat yrityksen Artus Ky omaisuutta, mikäli ei toisin mainita. Artus Ky pidättää kaikki oikeudet tähän sisältöön ja lähdekoodiin, mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit ja muut immateriaalioikeudet, jotka liittyvät verkkosivun sisältöön ja lähdekoodiin. Tämän verkkosivun sisältöä tai lähdekoodia ei saa käyttää, kopioida, levittää, julkaista tai muulla tavalla käsitellä ilman yrityksen Artus Ky nimenomaista kirjallista suostumusta. Mikäli haluat käyttää tätä sisältöä tai lähdekoodia, ole hyvä ja ota yhteyttä yritykseen Artus Ky selvittääksesi käyttöoikeutesi.

Verkkosivu käyttää kuvia, jotka on suunniteltu ja luotu Freepik Company, S.L.:n toimesta osana Storyset sisältöä , ja kyseinen yritys hallitsee tekijänoikeuksia seuraaviin kuviin: